دومین کنگره ملی خوردگی ایران

دومین کنگره ملی خوردگی ایران

2nd Iranian National Corrosion Congress

دومین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۶۹ تا ۹ آبان ۱۳۶۹ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی خوردگی ایران