پنجمین کنگره تغذیه ایران

پنجمین کنگره تغذیه ایران

5th Iranian Nutrition Congress

پنجمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۷۸ تا ۲۵ شهریور ۱۳۷۸ توسط انجمن تغذیه ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره تغذیه ایران