نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه

نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه

1st conference of Integrated Maintenance Systems

نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه