کنگره بین المللی کانسرهای زنان

کنگره بین المللی کانسرهای زنان

کنگره بین المللی کانسرهای زنان در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.