کنفرانس مهندسی معدن ایران

کنفرانس مهندسی معدن ایران

Iranian Mining Engineering Conference

کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ تا ۱۴ بهمن ۱۳۸۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس مهندسی معدن ایران