نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)

نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)

نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۳ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور مرکز خمین در شهر خمین برگزار گردید.


محورهای همایش

الف- مبانی، اصول
1- دیدگاهها ومبانی فلسفی رهبری حضرت امام (ره)
 مبانی معرفت شناختی
 مبانی انسان شناختی
 مبانی هستی شناختی
 مبانی روش شناختی
 مبانی ارزش شناختی

2- عوامل و ابعاد مؤثر در رهبری امام (ره)
 شخصیت و محیط خانوادگی (زندگی خانوادگی)
 زندگی اجتماعی
 زندگی سیاسی
 زندگی عرفانی
 زندگی علمی
 جامعیت رهبری امام (ره) و نظام یک پارچه شخصیتی ایشان در رهبری

3- اصول رهبری امام (ره)
 اسلام خواهی و تأثیر آن در رهبری امام (ره)
 تقید به شرع مقدّس
 رحمت و گذشت
 امید به آینده
 اعتقاد به نقش مردم در مبارزه
 صلابت و قاطعیت
 حفظ نظام اسلامی
 شناخت افراد، اوضاع و جریانات
 فراست و تیزبینی
 مبارزه با حاکمیت های غیرالهی و طاغوت ها
 شجاعت
 اعتقاد به سیاست نه شرقی، نه غربی
 صراحت لهجه
 نظارت بر امور
 سایر

4- رویکردهای رهبری امام (ره)
 رهبری تحوّل آفرین امام (ره) – (امام (ره) در نقش رهبر تحوّل آفرین)
 رهبری آینده پرداز امام (ره) (امام (ره) در نقش رهبری آینده پرداز)
 رهبری الهام بخش امام (ره)
 رهبری خدمتگذاری امام (ره)
 رهبری معنوی امام (ره)
 رهبری عاطفی امام (ره)
 رهبری اخلاقی امام (ره)
 رهبری پایدار امام (ره)
 سایر

5- سطوح رهبری امام (ره)
 رهبری استراتژیک امام (ره)
 رهبری تاکتیکی امام (ره)
 رهبری عملیاتی امام (ره)
 رهبری پیچیده امام (ره)

6- سلسله مراتب رهبری امام (ره)
 رهبری خویشتن امام (ره)
 رهبری گروهی (خانواده) امام (ره)
 رهبری سازمانی امام (ره) (در حوزه های علمیّه، و ...)
 رهبری ملّی امام (ره)
 رهبری جهانی امام (ره)

7- قلمروهای رهبری امام (ره)
 رهبری دینی امام (ره)
 رهبری سیاسی امام (ره)
 رهبری اجتماعی امام (ره)
 رهبری فرهنگی امام (ره)
 رهبری اقتصادی امام (ره)
 سایر قلمروها

8- چالش ها و موانع رهبری امام (ره)
 چالش ها و موانع  فرهنگی
 چالش ها و موانع اقتصادی
 چالش ها و موانع سیاسی
 چالش ها و موانع اجتماعی
 سایر

9- رویکردهای پیروی و انواع پیروان در رهبری امام (ره)
 پیروی اعتقادی- دینی نسبت به  رهبری امام (ره)
 پیروی سیاسی در رهبری امام (ره)
 پیروی اجتماعی در رهبری امام (ره)
 پیروی اقتصادی در رهبری امام (ره)
 پیروی فرهنگی در رهبری امام (ره)
 رابطه ی امام (ره) با پیروان و بالعکس و نگاه آنان به یکدیگر
 الگوی پیروی در مکتب امام (ره)
 اعتماد سازی امام (ره) در پیروان
 انتظارات امام (ره) از پیروان و بالعکس
 روش های توسعه رهبری در پیروان در سیره ی نظری و عملی امام (ره)
 
10- نقش و تأثیر رهبری امام بر تحولات آینده
 استمرار ایده ها و اندیشه های رهبری امام ( ره )
 ترسیم نقشه رهبری امام (ره) با رویکرد های گوناگون ترسیم نقشه ی رهبری
 بالندگی و پویایی رهبری امام (ره)
 تأثیرات امام (ره) و رهبری ایشان بر رهبران داخلی و خارجی
 ارزش ها و چشم انداز و آرمان های رهبری امام (ره)
 تأثیرات رهبری امام (ره) در توانمندسازی پیروان برای رهبری آینده ی جهان
 نقش رهبری در توسعه ی فرهنگ مهدویت
 تجلّیات رهبری امام (ره) در حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای دام ظلّه العالی
 تجلّیات رهبری امام (ره) در ائمه ی جمعه و جماعات و ...
 روش های توسعه ی رهبری در سیره ی نظری و عملی امام (ره)
 توصیه های امام (ره) به رهبران آینده
 هشدارها و نگرانی های امام (ره) درباره ی رهبری در آینده
 رهبری امام (ره) فراتر از زمان و مکان

ب- مصداق های رهبری و آثار و برکات وجودی رهبری امام (ره)
11- رهبری امام (ره) قبل از انقلاب اسلامی
12- رهبری امام (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی
13- رهبری امام (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی
 رهبری امام (ره) در رابطه با دولت های حاکم در نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران (قوّه مجریه)
 رهبری امام (ره) در رابطه با قوّه مقننّه
 رهبری امام (ره) در رابطه با قوّه قضائیه
 امام خمینی ( ره ) و مدیریت بحران
 رهبری امام (ره) در رابطه با نهادهای انقلاب اسلامی  (سپاه، جهاد، کمیته امداد و ...)
 رهبری امام (ره) در رابطه با نهضت های جهان اسلامی
 رهبری امام (ره) در حوزه های علمیه و برای حوزه های علمیه
 رهبری امام (ره) در حج (امور بین الملل اسلامی)
 رهبری امام (ره) در نهضت های مستضعفین جهان
 نمونه های موفقیت های امام (ره) در رهبری
 امام (ره) در نگاه امام (ره)
 جلوه های کرامت امام (ره) در رهبری
 سایر ابعاد و مصداق های رهبری امام (ره)