اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت

1st International Management Accounting Conference

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ توسط گروه مشاوران پنکو در شهر تهران برگزار گردید.


محور های کلی :

•محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کالا و خدمات
•مدیریت استراتژیک هزینه ها و عملکرد در فضای کسب و کار کنونی جهان
در راستای:

•فصول 2 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری
•اصلاح الگوی مصرف منابع مالی کشور
محورهای تخصصی کنفرانس :

•ضرورت حسابداری مدیریت در اجرای فصول 2 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری
•حسابداری مدیریت و محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کالا و خدمات
•مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار کنونی
•حسابداری مدیریت و نقش آن در بحران های مالی و اقتصادی
•حسابداری مدیریت و اصلاح الگوی مصرف منابع مالی کشور
•ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
•حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی
•حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
•حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
•ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
•هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
•برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور