ششمین کنفرانس مدیریت دانش

ششمین کنفرانس مدیریت دانش

ششمین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ تا ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط موسسه اطلاع رسانی نفت - گاز و پتروشیمی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها
- تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش
- تشویق اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی
- بررسی دستاوردهای ارزنده مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه مدیریت دانش
- جلب نظر سیاستگذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مدیریت دانش

 

 

 

 

محورهای همایش:

دانش

- استراتژی های دانش
- ارزیابی سرمایه های دانشی
- راهکارهای تولید دانش
- شناسائی، جذب و مدیریت دانش برون سازمانی
- نقشه ها و مخازن دانش
- مدیریت دانشگران سازمانی
- زنجیره های ارزشی دانش
- حافظه سازمانی
- طبقه بندی مستندسازی دانش


مدیریت دانش

- نظریه ها و مدل های مدیریت دانش
- سیستم ها و ابزار مدیریت دانش
- طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش
- مدیریت دانش، ساختارها و سازوکارهای سازمانی
- مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
- مدل های بلوغ مدیریت دانش


اقتصاد دانشی

- مبانی و عملکرد اقتصاد دانش محور
- مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
- راهکارهای تبدیل دانش به محصول
- مدل های تجاری دانش محور
- ساختار و مدیریت شرکت های دانش بنیان
- کسب و کارهای دانش بنیانمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مدیریت دانش