سومین کنفرانس مدیریت دانش

سومین کنفرانس مدیریت دانش

3rd Iranian Knowledge Management Conference

سومین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


معرفی کنفرانس
مدیریت دانش، رویکرد نظام‏مند خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته‏ ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصمیم‏ گیری، انعطاف ‏پذیری بیشتر، افزایش سود، کاهش بار کاری، افزایش بهره‏ وری، ایجاد فرصت‏های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، سهم بازار بیشتر و بهبود انگیزه کارکنان کمک می‏کند.
مدیریت موثر دانش سازمانها را از زیانهای ناشی از خاتمه ارتباط مدیران و کارکنان با شرکت حفظ نموده و گسترش مفاهیم کلیدی را در سطح زیر واحدهای سازمان تسهیل می نماید. در شرایط کنونی بسیاری از سازمانهای فعال در عرصه داخلی جهت استفاده از مزیتهای رقابتی حاصل از فرآیندهای دانشی، به کشف، خلق، انتشار و استفاده از دانش همت گمارده اند.

اهداف برگزاری کنفرانس
آشکار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مدیریت دانش سازمانی در آینده سازمانها
تبادل دانش و تجربیات اندیشمندان و شرکتهای صاحب تجربه در زمینه مدیریت دانش
تشویق اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهای علمی
بررسی دستاوردهای ارزنده مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای مختلف در زمینه مدیریت دانش
جلب نظر سیاستگذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به مدیریت دانش

محور های کنفرانس:
مدیریت دانش
اقتصاد دانش محور
مدیریت دانش و مزیتهای رقابتی پایدار
مدیریت دانش و ساختارهای سازمانی
فناوریهای مدیریت دانش
مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
استراتژیهای مدیریت دانش

دانش
نقشه ها و مخازن دانش
خلق ارزش از طریق دانش
تفکر دانشی
دانش آفرینی
سرمایه های دانشی
اندازه گیری و ارزیابی دانش
استراتژی دانش
آشوبها و نظام های دانشی
حوزه های مدیریت دانش

مدیریت دانش در محیط ملی و بین المللی
فرآیند مدیریت دانش
طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش
چالشها و فرصتهای پیاده سازی مدیریت دانش
دانشگران سازمانی
مدلهای تعالی و مدیریت دانش
حافظه سازمانی
امنیت اطلاعات و مدیریت دانش
مدیریت دانش در ایران

وضعیت دانش در سازمانهای ایرانی
ضرورتهای مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی
چالشهای مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی
رویکردهای مختلف به مدیریت دانش
دستاوردهای مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی