پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

15th International Oil and Gas Congress

پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۰ توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در شهر تهران برگزار گردید.