انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها

انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها

Energy Management; Policies and Experiences

انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۸۷ توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در شهر تهران برگزار گردید.