هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

08th International Industrial Engineering Conference

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع