چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

4th International Industrial Engineering Conference

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع