سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

3rd International Industrial Engineering Conference

سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۳ تا ۲۴ تیر ۱۳۸۳ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع