دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

2nd Nationall Industrial Engineering Conference

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۱ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۱ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع