اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

1st Nationall Industrial Engineering Conference

اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۰ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۰ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع