دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

2nd International Conference on Intellectual Capital Management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۹ تا ۱۵ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

محورهای کنفرانس:

مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری: 
سرمایه‏ انسانی ♦ سرمایه ساختاری ♦ سرمایه بازار ♦ سرمایـه مـشتـری ♦ سرمـایـه عـلاقـه ‏داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاری ♦ سـرمایه سـازمانی ♦ سرمایـه فرآیندی ♦ سرمایـه نوآوری و نوپدید ♦ سرمـایـه اجتمـاعـی ♦ سرمـایـه ارتبـاطاتی ♦ سرمـایـه / دارائـی دانشـی و اطـلاعـاتـی ♦ مـالکیت فکـری ♦ رویـه‏هـای کسب و کـار ♦ پویایی سرمایه فکری ♦ مزایا و محدودیت کاربرد نظریـه سرمـایـه فکـری ♦ چیدمـان راهبردی ♦ نـظـام مـلـی نـوآوری 
  
شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری: 
شـنـاسـایـی دارائـی‏هـای نـامـشـهـود ♦ حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود ♦ ارزش‏گذاری سرمایه فکری ♦ سرمایه فکری و زنجیره ارزش ♦ سنجش و ارزیابی سرمایه فکری ♦ ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشـی ♦ ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری ♦ سنجش برند ♦ تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‏ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری ♦ حسابداری سرمایـه انسانـی ♦ تحـلیل مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری ♦ تحلیل مدل‏های سنجش مستقیم ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای تـوصیـفـی سـنـجـش ♦ تحلیل مدل‏های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای سنـجـش بـازده دارایی ♦ تـحلیـل مـدل‏هـای سنجـش کـارت امتیازی ♦ تـحـلیـل مـدل‏هـای سنـجـش تـجسـمـی ♦ تـحـلیـل مـدل‏های سنـجـش تـجـویـزی ♦ تـحـلیـل مدل‏های سنجش دارایی‏های دانشی ♦ روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود 
  
سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی‏های نامشهود ♦ مدیریت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـانی و مـیـان سـازمـانـی ♦ معمـاری سـامـانه‏ مدیریت سرمایه فکـری ♦ رهیافت‏های جدید در مدیریت دانش ♦ مدیریت فنآوری ♦ دانش مشتری ♦ سازمان‏های یادگیـرنـده ♦ سـازوکارهای اشتراک و خلق دانش ♦ مدیریت سرمایه انسانی ♦ مدیریت نوآوری و مالکیت فکری ♦ مـدیـریـت هـمکـاری‏هـای بیـن سـازمـانی ♦ مهارت‏های مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی ♦ مدیریت دانش میان فرهنگی

سرمایه فکری و کارآفرینی:
احصای سرمایه فکری دانشگاه‏ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و... ♦ سـرمـایـه فـکــری و ارزش‏ آفـریـنــی ♦ فلسفه کسب و کار با رهیـافت‏های سرمایه فکری ♦ مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش ♦ سـرمـایـه فـکـری و فـضـای مـجـازی
 
سرمایه فکری و حقوق: 
حقوق مالکیت فکری ♦ بنیان حقوقی برندها و علائـم تجـاری ♦ تفاهم‏نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ایـده، امتیـازات انـحصـاری ♦ قواعد همکاری بیـن سازمـانی ♦ مقـررات‏زدایی 
  
سرمایه فکری و اقتصاد: 
احصای سرمایه فکری ملی، منطقه‏ای و شهری ♦ خصوصی‏سازی، آزادسازی و انحصار‏زدایی ♦ سرمایه فکری و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشی ♦ سرمایه فکری فرامـرزی ♦ سرمایه فکری و اقتصاد جهـانی ♦ مدیریت مالی و سرمایه فکری 
  
سرمایه فکری و جامعه: 
سرمایـه فکـری و هویـت ♦ یـادگیـری تجـربی ♦ یادگیری مشارکتی ♦ چارچوب‏های فنی اجتماعی ♦ مدیریـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‏ی دانشی ♦ نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناخت‏شناسی شبکه اجتماعی ♦ سرمایه فکری‏وفرهنگ‏های قومی و ملی ♦ سرمایه فکری و سیاست‏های مـلـی نـوپردازیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری