اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم

اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم

The First Iranian International Congress on Crime Scene Investigation

اولین کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۸ تا ۳ تیر ۱۳۸۸ توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنگره عبارتند از:
1. تبیین ابعاد علمی و تخصصی بررسی صحنه جرم در راستای تحقق عدالت
2. ارتقاء عملکرد تیم بررسی صحنه جرم براساس استانداردهای بین المللی

محورهای کنگره عبارتند از:
1. جایگاه بررسی صحنه جرم در کاهش اطاله دادرسی
2. تأثیر بررسی صحنه جرم در تحقق عدالت
3. تدوین دستورالعمل جامع بررسی صحنه جرم
4. نقش بررسی صحنه جرم در ارایه راهکارهای پیشگیری از جرم
5. جایگاه بررسی صحنه جرم در جرایم جنسی و خشونت های خانوادگی
6. جایگاه بررسی صحنه جرم در مواجهه با مرگ های خشن
7. جایگاه بررسی صحنه جرم در حوادث دسته جمعی
8. تعامل بیشتر بین بخش های تشکیل دهنده بررسی صحنه جرم
9. جایگاه علوم و فن آوری های نوین در بررسی صحنه جرم
10. نقش بررسی صحنه در تعیین علت و نحوه و زمان فوت
11. روشهای نوین در تعیین هویت
12. اهمیت بررسی صحنه جرم در تروریسم بیولوژیک و شیمیایی
13. ملاحظات ایمنی در بررسی صحنه جرم
14. عوامل مخدوش کننده در صحنه جرم
15. اهمیت بررسی صحنه در حوادث شیمیایی، حریق و انفجار
16. دیدگاههای اخلاقی، فقهی و حقوقی در ارتباط با صحنه جرم
17. راهکارهای جمع آوری و حفظ مستندات در صحنه جرم