یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

11th Iranian Inorganic Chemistry Conference

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن شیمی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
آشنایی دانش پژوهان و متخصصین شیمی معدنی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور در این رشته و علوم وابسته به آن.
گسترش ارتباط علمی وتبادل نظر بین پژوهشگران مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و صنعتی در زمینه های مختلف دانش شیمی معدنی است.


محورها و موضوعات:
محور اصلی یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران ایجاد بستری مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی متخصصین شیمی معدنی کشورو هم اندیشی وتبادل نظرو گسترش ارتباط علمی بین پژوهشگران این رشته از علم شیمی است.

زمینه های پژوهشی گوناگون وپیشرودر شیمی معدنی مدرن، طیف وسیعی از موضوعات را شامل می شودکه با به کار گیری روش ها و فناوری های نوین همراه است. در یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دستاوردهای پژوهشی شیمیدان های این رشته در زمینه ی تهیه ترکیبات کمپلکس جدید و بررسی خواص و کاربرد آنها،  شیمی سوپرامولکول ها، بیوشیمی معدنی، شیمی آلی فلزی و کاتالیست ها، شیمی مواد ونانو ذرات ، سینتیک و مکانیزم واکنش های گرمایی، نوری و الکتروشیمیایی ترکیبات کمپلکس و شیمی صنایع معدنی ارائه خواهد شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت .