سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی

سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی

International History Seminar on Irrigation and Drainage

سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی