همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن آموزش عالی ایران و دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی همایش: · آموزش عالی و مبانی نظری نظارت و ارزیابی · رتبه بندی دانشگاه · چالشها و موانع نظارت و ارزیابی آموزش عالی در ایران · نظارت و ارزیابی آموزش عالی و موضوع کیفیت · گسترش دانشگاهها و نظارت در آموزش عالی · کارایی داخلی و خارجی دانشگاهها و نظارت و ارزیابی آموزش عالی · نظارت و ارزیابی داخلی و خارجی آموزش عالی · نظارت و ارزیابی آموزشی و پاسخ­گویی · نظارت و ارزیابی آموزشی و رضایت ذینفعان · روشهای نظارت و ارزیابی دانشگاههای کشور · هدف، محتوا، دروس، رشته­ها و نظارت و ارزیابی آموزش عالی · نقش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظارت و ارزیابی آموزش عالی · مشتری مداری و نظارت و ارزیابی آموزش عالی · مدیریت آموزش عالی و نظارت و ارزیابی آموزش عالی · ویژگی های جامعه اطلاعاتی و موضوع ارزشیابی آموزش عالی · جهانی شدن و موضوع ارزشیابی آموزش عالی · نقش دولت در تضمین کیفیت · الزامات اداری و مالی طراحی نظام تضمین کیفیت · چالش­های اصلی نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی · آینده تضمین کیفیت · دلایل نظارت نظام های کیفیت در موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف دنیا · جهانی شدم و اثرات آن بر نظام های تضمین کیفیت · چگونگی تاسیس نهادها و شرکت های تضمین کیفیت در ایران · نهادهای مسئول تضمین کیفیت در دنیا · قوانین و مقررات تضمین کیفیت · مقایسه تطبیقی نظام های تضمین کیفیت در دنیا