کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۱ تا ۴ دی ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات در شهر تهران برگزار گردید.


فراخوان کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر منتشر شد.
این کنفرانس بین المللی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن فلسفه دین سوم وچهارم دی ماه در تهران برگزار می شود. علاقه مندان تا اول مردادماه سال جاری فرصت دارند تا چکیده مقالات خود را به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمایند.

محورهای اصلی این کنفرانس به شرح زیر است:

  • تجربه دینی
  • تکثرگرایی دینی
  • الهیات و شر
  • عقلانیت باورهای دینی
  • گفتگوی شرق و غرب بر محور دین
  • مطالعات میان‌فرهنگی و فلسفه دین معاصر
  • دین و تکنولوژی
  • جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر

گفتنی است دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر سیدحسن حسینی، دکتر قاسم پورحسن، دکتر محمد سعیدی‌مهر، دکتر محمد ایلخانی، دکتر محسن جوادی، دکتر محمد محمدرضایی، دکتر احد فرامرزقراملکی، دکتر محمود خاتمی، حجت الإسلام رشاد، دکتر لگنهاوزن، دکتر غلامحسین خدری،Prof. Peter van Inwagen، Prof. Alvin Planting ، Prof. Tim O’Connor  اعضا هیات علمی این کنفرانس را تشکیل می دهند.