هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

7th Iranian Hydraulic Conference

هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعت آب و برق و انجمن هیدرولیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران