ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

06th Iranian Hydraulic Conference

ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۶ تا ۱۵ آبان ۱۳۸۶ توسط انجمن هیدرولیک ایران در شهر شهرکرد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران