چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

4th Iranian Geography Student Congress

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا در تاریخ ۱۹ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۰ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا