چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

4th Iranian Geography Student Congress

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا