دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران

دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران

02nd Iran

دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۴ مهر ۱۳۸۷ توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران