هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران"

هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران"

پوستر هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی  و اقتصاد ایران"

هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران" در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس - انجمن اقتصاد اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- پایه های اخلاق در اقتصد اسلامی
- پیشینه اخلاق دراقتصاد اسلامی
- اخلاق در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت های ج. ا ایران
- اخلاق در بازار اسلامی و بازارهای ج.ا ایران
- اخلاق و توسعه از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
- اخلاق تولید و مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
- اخلاق اقتصادی اسلامی و نظام های ارزشی دیگر در ج.ا ایران
- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر رسمی در ج.ا ایران
- اخلاق در اقتصاد اسلامی و موضوع های دیگر در ج.ا ایران
- و دیگر موضوع ها