دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

2nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط در شهر اهواز برگزار گردید.


محورهای همایش عبارتند از:

الف – مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
* نگرش های نوین در روشها، معیارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحی سامانه‌ها و بازنگری شرح خدمات شبکه های آبیاری و زهکشی
* جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طرح مطلوب سامانه های آبیاری و زهکشی
* نقش و اولویت زهکشی در توسعه پایدار کشاورزی و اقتصاد طرح
* بررسی فنی و اقتصادی انواع پوشش های مورد استفاده در زهکشی زیرزمینی
* آبشویی اراضی و اصلاح خاکهای شور و سدیک
* مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه های هیدرولیکی در شبکه های آبیاری و زهکشی
* مهندسی ارزش

ب- مسائل و مشکلات اجرایی شبکه های زهکشی
* بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی ساخت شبکه ها (درسهایی از مشکلات، علل شکست و موفقیت طرحها)
* مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای شبکه ها
* ساده سازی در اجرای شبکه های زهکشی زیرزمینی
* ماشینها، تکنولوژی و بهره گیری از روشهای نوین اجرایی

ج – مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
* شیوه های ارتقاء مدیریت بهره برداری از شبکه ها
* ارزیابی هیدرولیکی و عملکرد سامانه های اجرا شده
* ایجاد تشکل های بهره برداری و نگهداری از شبکه ها

د – ارتقاء بهره وری مصرف آب در شبکه های آبیاری
* نقش اجرای روشهای آبیاری تحت فشار در افزایش بهره وری مصرف آب
* بازنگری در برآورد نیاز آبی و تعیین زمان آبیاری
* روابط آب، خاک و گیاه
* کنترل، اندازه گیری، توزیع و تحویل حجمی آب
* استفاده از روشهای کم آبیاری به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب
* مدیریت تخصیص بهینه منابع آب

ه – ارزیابی زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی و نقش آن در کشاورزی پایدار
* ارزیابی زیست محیطی
* روشهای پالایش زه آب و استفاده مجدد از آن
* بررسی و ارزیابی مدل های پیش بینی کیفیت زه آب
* جایگاه زهکشی کنترل شده (Controlled drainage) و زهکشی زیستی (Bio drainage) در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
* مدیریت کنترل، دفع و بهبود کیفیت زه آب ها

و – مباحث نوین در شبکه های آبیاری و زهکشی
* روش های اتوماسیون در مدیریت و بهره برداری
* استفاده از نرم افزارها و مدل های مختلف شبیه سازی طرح های آبیاری و زهکشی
* کاربرد RS و GIS در آبیاری و زهکشیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی