چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران

3rd Iran Data Mining Conference (IDMC)

چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران