اولین کنفرانس داده کاوی ایران

اولین کنفرانس داده کاوی ایران

1st Iran Data Mining Conference

اولین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس داده کاوی ایران