اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

The First International Conference on Water Crisis

اولین کنفرانس بین المللی بحران آب در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه زابل و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون در شهر زابل برگزار گردید.


محورهای موضوعی کنفرانس:

- برررسی رژیم حقوقی رودخانه های مرزی و آبهای مشترک (با تاکید بر شرایط هیرمند)
- بررسی تقش تالاب بین المللی هامون در توسعه منطقه و راهکارهای حفاظت از آن
- کاربرد تصاویر ماهواره ای و استفاده از فناوری های RS و GIS در مطالعات خشکسالی
- روشهای ارزیابی، پهنه بندی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای معتبر
- بررسی آسیب پذیری بخشهای مختلف (کشاورزی، خدمات و صنعت) از خشکسالی و روشهای کمک دولت در رفع آن
- بررسی جنبه های زیست محیطی پدیده خشکسالی و سیلاب
- بررسی راهکارهای علمی مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت آب (در بخشهای کشاورزی، صنعتی و شهری)
- روشهای بهره برداری آب از منابع غیرمتعارف (آبهای لب شور، شور، پسمانهای شهری، روستایی، صنعتی و ...)
- بررسی روشهای بهینه سازی مصرف آب و افزایش راندمان آب (در بخشهای کشاورزی، صنعتی و شهری)
- واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی به تشکلهای خصوصی
- ضرورت تغییر ساختار مدیریت دولتی و خلاء های قانونی در مدیریت منابع آب
- پیش بینی سیلابهای رودخانه ای و تعیین نواحی دارای خطر سیل خیزی و تهیه نقشه های مربوطه در مناطق خشک و نیمه خشک
- روشهای اصلاح مسیر و بهسازی رودخانه ها در جهت کاهش خسارات سیلاب
- مشارکت اصولی بهره برداران در حفاظت، نگهداری و بهره برداری از منابع و سازه های آبیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بحران آب