ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

06th International Conference on Information and Communication Technology Management

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ تا ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط موسسه مدیریت فناوری اطلاعات در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات