اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور

اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور

The First Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries

اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.