سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

3rd International Conference on Strategic Management

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۷ توسط آکادمی مدیریت استراتژیک در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای علمی:
-  تفکر استراتژیک
-  برنامه ریز ی استراتژیک در سطح کلان (ملی)
-  فلسفه وکاتب فکری استراتژیک
-  آینده نگری و آینده پژوهی
-  محیط شناسی استراتژیک و تئوری شناسی
-  نوآوری و خلاقیت استراتژیک
-  کارآفرینی استراتژیک
-  مدیریت استراتژیک منابع انسانی
-  مدیریت استراتژیک بازاریابی
-  مدیریت استراتژیک تکنولوژی ، دانش ، و فناوری
-  مدیریت استراتژیک مالی
-  مدیریت استراتژیک تولید
-  برنامه ریزی استراتژیک به کمک مدلهای ریاضی
-  مدل ها ، رویکردها و الگوهای برنامه ریزی استراتژیک
-  نظامها و رویکردهای کنترل و پایش برنامه های استراتژیک
-  برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

محورهای کاربردی
-  تجارب  موفق و مطالعه موردی برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای تولیدی
-  برنامه ریزی استراتژیک در بانکها
-  برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای دولتی
-  برنامه ریزی استراتژیک در هولدینگهامقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک