اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

1st International Conference on Strategic Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۵ تا ۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط گروه ناب و موسسه مدیریت و توسعه در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک