هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

8th Iranian Curriculum Studies Association

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۹ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی و دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.


مقدمه

جهانی شدن یکی از مهم‌ترین ویژگی هایی است که عصر حاضر را از اعصار گذشته متمایز می‌سازد. این پدیده دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته شده ای است که  برنامه های درسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناخت نقادانه و عمیق این تاثیرات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر در این قلمرو بیانجامد. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران موضوع  همایش هشتم خود را "جهانی شدن وبومی ماندن در برنامه درسی؛چالش ها و فرصت ها " قرار داده و امیدوار است از این طریق بتواند به تبیین سیاست های مناسب آموزشی کمک نماید. آگاهی و بصیرتی که از طریق مشارکت صاحبان اندیشه در این عرصه به دست خواهد آمد، ضامن موفقیت همایش در نیل به این مهم خواهد بود.

 اهداف
·    تبیین و تحلیل دیدگاه‌ها و نظریه های مرتبط با جهانی شدن  و برنامه درسی
·    نقد و ارزیابی تجارب نظام های آموزشی در ارتباط با پدیده جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی
·    شناخت چالش ها و فرصت های فراروی برنامه های درسی ایران در عصر جهانی شدن
·    شناخت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی شدن و تاثیر آن بر برنامه درسی
 

محورهای همایش
1 - دیدگا ه‌های نظری جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین فلسفی جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین فرهنگی جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین اجتماعی جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین سیاسی جهانی شدن و برنامه درسی
جهانی شدن و برنامه درسی ملی
جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و برنامه درسی
جهانی شدن و هویت ملی در برنامه درسی
جهانی شدن، صلح و حقوق بشر در برنامه درسی
جهانی شدن و آموزش مهارت های زندگی در  جوامع بومی
جهانی شدن ، برنامه درسی و خرده فرهنگها

2- مسایل و تاثیرات جهانی شدن در برنامه های درسی
جهانی شدن، برنامه درسی و زبان فارسی
جهانی شدن، برنامه درسی و زبان های خارجی
بازار کار جهانی و تاثیر آن در برنامه های درسی
جهانی شدن، برنامه درسی و توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
جهانی شدن و تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی
جهانی شدن و رویکردهای جدید برنامه درسی
جهانی شدن و برنامه درسی پوچ

3- تجارب نظام های آموزشی در مواجهه با چالش جهانی شدن و بومی ماندن
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در ایران
جهانی شدن و برنامه‌های درسی کشورهای اسلامی
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای غربی
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای در حال توسعه
نقد و ارزیابی نقش نهادها و مجامع بین المللی در جهانی شدن برنامه‌های درسی