ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

6th Intelligent Systems Conference

ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۳ تا ۵ آذر ۱۳۸۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند