پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

5th Intelligent Systems Conference

پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند