دومین همایش بین المللی دین و رسانه

دومین همایش بین المللی دین و رسانه

2nd International Conference on Religion and Media

دومین همایش بین المللی دین و رسانه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۲ آبان ۱۳۸۷ توسط معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران و دانشکده صدا و سیما، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه ا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش
محور اول: دین و ارتباطات رسانه ای
1) دین و نظریه های رسانه

    * دین و نظریه های تأثیر رسانه
    * دین و رسانه، از همگرایی تا واگرایی
    * دین، رسانه و منابع شناخت و باور
    * زبان دین و زبان رسانه

2) دین و کارکردهای رسانه

    * دین و آموزش در رسانه
    * دین و اطلاع رسانی در رسانه
    * دین و تفریح و سرگرمی در رسانه
    * دین و تبلیغات رسانه ای
    * دین و همگرایی اجتماعی در رسانه
    * دین در ساختارهای مختلف برنامه ای

3) دین، رسانه و مطالعات فرهنگی

    * دین، رسانه و هویت فردی و اجتماعی
    * دین، رسانه و روابط خانوادگی جدید
    * دین، رسانه و مسئله جنسیت
    * دین، رسانه و اوقات فراغت
    * دین، رسانه و فرهنگ مصرف

4) دین، رسانه و جهانی شدن

    * رسانه و مذهب جهانی
    * رسانه، دین و صلح جهانی
    * رسانه، دین و آینده جهان
    * رسانه و تکثر ادیان
    * نقش رسانه در شکل گیری ایدئولوژیها، هویتها و نهضتهای دینی فرا ملی

محور دوم: دین در رسانه
1) رسانه و مجازی شدن دین

    * رسانه و سطح دینداری
    * رسانه و فرو کاستن دین
    * رسانه های دینی سنتی در رسانه

2) رسانه و معارف دینی

    * رسانه و عقاید دینی
    * رسانه و مفاهیم دینی(ایمان، تقوا، گناه و ...)
    * رسانه و اخلاق دینی
    * رسانه و فقه
    * رسانه و تجربه دینی
    * رسانه و شعائر و مناسک دینی

3) رسانه و قداست

    * ماهیت امر قدسی در رسانه
    * رسانه و بازنمایی نمادها و تمثالهای مقدس
    * رسانه و متون مقدس
    * رسانه، زمانها و مکانهای مقدس
    * رسانه و نهادهای دینی

4) مطالعات موردی

    * بررسی و آسیب شناسی موردی شبکه های دینی نظیر God.TV،Islam Channel و...
    * بررسی و آسیب شناسی موردی فیلمها و سریالهای با مضامین دینی
    * بررسی و آسیب شناسی موردی برنامه های رادیویی یا تلویزیونی مختص مناسبتهای مذهبی

توجه: تاکید همایش بر رادیو و تلویزیون به عنوان اثرگذارترین رسانه های موجود می باشد.