سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن

Third International Conference on Productivity and Quality Management in the attitude of Globalization

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط وزارت صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن