کنفرانس بین المللی قنات

کنفرانس بین المللی قنات

International Conference on QANAT

کنفرانس بین المللی قنات در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ تا ۳ آذر ۱۳۸۴ توسط دانشگاه باهنر کرمان و جهاد دانشگاهی استان کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی قنات