همایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان

همایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان

Iranian Congress of Pediatric Updates and Challenges of Gastroenterology and Nutrition

پوستر همایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان

همایش سراسری تازه ها و چالش های گوارش و کبد کودکان در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور اصلی:

- بیماریهای گوارش و کبد کودکان    
- بیماری های الرژیک گوارشی    
- تغذیه و سوء تغذیه    
- جنبه های جراحی بیماری های گوارش و کبد کودکان