اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

1st Iranian Congress on Processing and Packaging of Pistachio Nuts

اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۶ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته