همایش بین المللی خلیج فارس

همایش بین المللی خلیج فارس

International Conference the Persian Gulf

همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ تا ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.


محورهای ارائه مقاله

1. جایگاه اقتصادی
2. اکوبیولوژی خلیج فارس
3. خلیج فارس و گردشگری
4. خلیج فارس در گذر تاریخ
5. فرهنگ جوامع انسانی خلیج فارس
6. ذخائر طبیعی و توسعه پایدار منطقه
7. عوامل تهدید کننده زیست محیطی
8. مدیریت برنامه ریزی ملی و فراملی
9. صنایع شیلاتی و آبزیان خلیج فارس
10. خلیج فارس در رسانه ها و مطبوعات خارجی
11. اسناد و مدارک تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس
12. بررسی راهکارهای تقویت امنیت مرزی خلیج فارس
13. مولفه ها و نهاد های موثر بر امنیت آبی خلیج فارس
14. حمایت و حفاظت از منابع زیستی خلیج فارس در مقررات ملی و بین المللی
15. حقوق جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس از اروند رود تا تنگه هرمز