پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ توسط جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها