اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

پوستر اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ تا ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علم و فرهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در تاریخ هفتم و هشتم بهمن ماه 1394 توسط دانشگاه علم و فرهنگ و با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.

 

محورهای کنفرانس:

        فلسفه و دین
-         فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری
-         تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری
-         جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان
-         گردشگری با رویکرد معنوی در جامعه پسامدرن
-         مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دین با رویکرد معنوی به گردشگری
-         کنکاش پیرامون موضوع سیر آفاق و انفس در ادبیات و مفاهیم دینی
 
       روان شناسی و اخلاق
-         رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری
-         حقوق شهروندی با رویکرد معنوی به گردشگری
-         شاخص های معنویت در کدهای اخلاق جهانی گردشگری
-         معنویت و سلامت جسمی و روحی گردشگر
-         تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر
-         ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار بر عوامل رانشی معنوی گردشگران

     فرهنگ و جامعه
-         رابطه متقابل رویکرد معنوی به گردشگری و فرهنگ و سبک زندگی
-         تعامل جوامع میزبان و میهمان با رویکرد معنوی به گردشگری
-         تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری
-         نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری
-         گردشگری، معنویت و صلح و دوستی
-         گردشگری و تجربه های معنوی
-         مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی با رویکرد معنوی به گردشگری

       مدیریت و اقتصاد
-         برنامه ریزی و توسعه مقاصد گردشگری با رویکرد معنوی
-         الگوهای نوین مدیریتی در گردشگری با رویکرد معنوی
-         ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و سازمانی در گرشگری با رویکرد معنوی
-         فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی
-         رقابت پذیری و الگوهای نوین بازاریابی در گردشگری با رویکرد معنوی
-         مولفه های برند گردشگری با رویکرد معنوی
-         ارزشیابی اقتصادی رویدادهای معنوی در گردشگری
-         مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت و اقتصاد با رویکرد معنوی به گردشگری
-         آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی
-         عوامل کششی معنوی مقاصد گردشگری 

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت