بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

20 th Iranian Conference on Optics and Photonics & 6 th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology

پوستر بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهش و صنعتی کشور با فعالیت های یک دیگر
- مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران
- آشنایی با آخرین دستاورد های علمی و فناوری در زمینه های  گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور
برگزاری میزگرد های تخصصی

 

 


محورهای کنفرانس:

اهداف کنفرانس:

- آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهش و صنعتی کشور با فعالیت های یک دیگر
- مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران
- آشنایی با آخرین دستاورد های علمی و فناوری در زمینه های  گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور
برگزاری میزگرد های تخصصی

 

 


محورهای کنفرانس:

- آشکار ساز های نوری
- پراش و توری ها        
- اپتیک پرتو X
- پراکندگی
- اپتیک جو و اقیانوس
- پردازش تصویر
- اپتیک در پزشکی و ب
- ایو فناوری
- تمام نگاری
- اپتیک در سطح
-  ذخیره ی نوری اطلاعات
- اپتیک در محاسبات
- سنجش از دور و حسگرها
- اپتیک غیر خطی
-  سیستم های تصویر ساز
- اپتیک فوریه و پردازش سیگنال
-  طراحی نوری و ساخت
- اپتیک فوق سریع
- طیف سنجی
- اپتیک فیزیکی
- فرا مواد نوری
- اپتیک کوانتومی
- فیبر و سیستم های مخابرات نوری
- اپتیک مجتع
- فیزیک اتمی و مولکولی
- اپتیک هندسی
- لایه های نازک
- افزاره های نوری
- لیزر و اپتیک لیزر
- الکترونیک نوری
- مواد نوری
- اندازه گیری و ابزار های مرتبط
- میکروسکوپی
- بلورهای فوتونی و نانو ساختار ها
- همدوسی و اپتیک آماری
- بینایی ماشین
- دیگر حوزه های اپتیک و فوتونیک