چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

14th Iranian Conference on Optics and Photonics

چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ توسط انجمن اپتیک و فتونیک ایران و دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در شهر رفسنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران