دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

12th Iranian Conference on Optics and Photonics

دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ تا ۱۳ بهمن ۱۳۸۴ توسط انجمن اپتیک و فتونیک ایران و دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران