سومین کنگره علوم دامی کشور

سومین کنگره علوم دامی کشور

3rd Congress on Animal Science

سومین کنگره علوم دامی کشور در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ تا ۲ مهر ۱۳۸۷ توسط انجمن علوم دامی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.